Loading...
img21

Luftbårnemonitoreringsanvendelser

Identificér problematiske områder med geografiske afgrødesundhedskort.

Administrer med præcision hver enkelt plante i din afgrøde.

Statestik fra monitorering af enkelttræer.

Automatisk registrering og optælling af inidivduelle træer.

Sammenligning af sundhedsniveau mellem og på tværs af opdrykede arealer.

Beregning af plantestørrelse- og volumen.

Zoneopdelte kort for autimatiseret præcision.

Droner kan forsyne jordbrugere med adskillige former for værdifuld viden. Først og fremmest kan det at overskue en afgrøde fra oven afsløre faktorer, der ikke er anskuelige fra landjordem, eksempelvis vandingsproblemer, lokale forskelle i jordbundssammensætning og sågar problemer med skadedyr eller svampeinfektioner. For det andet kan luftbårne kameraer via multispektrale billeder indsamle data fra både det synlige og infrarøde lysspektrum og dermed skabe et essentielt og overskueligt overblik over afgrødens andel af sunde versus stressede planter. Endelig kan droner ved hjælp af et fast fotograferingsinterval, eksempelvis en gang per uge, per dag eller endda per time, være med til at afsløre ændringer i afgrøden over tid. Repræsenteret som en tidsserie-animation, kan disse billeder blotlægge langtidsproblematikker og være et strategisk værktøj i planlægningen af en mere optimal afgrødebehandling.
Mere nøjagtig monitorering til lavere pris. Færre besøg i afgrøden og mere effektiv skadedyrsbekæmpelse. Nem skadedyrsmonitorering over større områder med mindre resourcer. Optimalt timet levering af nyttedyr. Nem datadeling gennem vores Ecoweb-system. Simplificeret adminstration og kommunikation med konsulenter.
Med adgang til det globale positionssystem (GPS) og sensorteknologi kan dyrkere vurdere udbyttet, monitorere afgrødernes tilstand og på nøjagtig vis administrere inputs på tværs af markerne. Dette vil selvsagt give muligheden for en betydeligt øget produktivitet og rentabilitet.

Identificér og administrér problemer i dine afgrøder.

Vi gør brug af TrapView-systemet til insektmonitorering. TRAPVIEW er et automatiseret skadedyrs-monitoreringssystem og kan tillokke mange typer insekter via feromoner. Systemet, der ikke kræver en ekstern energikilde og er modstandsdygtig overfor vind og vejr, sender billeder af tillokkede insekter til vores EcoWeb-server, hvor de behandles og arkiveres. Via automatiseret billedbehandling vil systemet genkende og markere tilstedeværende skadedyr og du vil dermed have et yderst brugbart værktøj til at planlægge den rette behandling af dine afgrøder. TRAPVIEW er en smart udtænkt insektfælde, der med sit klæbrige insektfang og justerbare foto-interval tillader monitoreringen af dine afgrøders skadedyrssituation i realtid. Fælderne kan placeres i hver 1 til 5 ha mark ligesom konventionelle insektfælder. Ecobotix er den officielle distributør af EFOS Trapview i Danamrk og vores EcoWeb-IT system er 100 % kompatibelt med systemet. Den forbedrede monitoreringsnøjagtighed og EcoWebs analyseværktøjer vil sikre en mere pålidelg og kvalitativ understøttelse for din beslutningstagningsproces. Fældens design sikrer effektiv og målrettet monitorering på daglig basis. Hver fælde har en effektdiameter på op til 5 ha, er fuldt automatiseret, kræver ingen ekstern energikilde og kan påmonteres basale vejrsensorer. Intigrerede GPRS-systemer og 3G-forbindelse tillader en automatisk dataindsamling uden behov for besøg i afgrøden, mens en GPS-modtager sikrer automatisk og let lokalisering af fælden.

 • Trapview STANDARD / Trapview +
  Den mest brugte fældemodel ligner eksternt den konventionelle Delta-fældemodel til forveksling og har en ligeså høj fangsteffektivitet. Den er meget simpel at indstille og sætte op og kan bruges til monitorering af forskellige insekttyper. Feromoner følger ikke med. Med Trapview + modellen medfølger ultra-højopløsningskameraer, der især er brugbare i registreringen af meget små skadedyr som for eksempel Pletvingefrugtflue (Drosophila Suzukii).

  Kan bruges til monitorering af:
  • Æbleviklere (Cydia pomonella) i æbler og pærer
  • Blommeviklere (Grapholita funebrana) i blomme
  • Tomatmøl (Tuta absoluta) i tomatplanter
  • Kriger-træk-ugler (Helicoverpa armigera) i mere end 180 afgrødetyper
  • Vinviklere (Lobesia botrana) og Eupoecilia ambiguella i vindrue
  • Orientalske frugtmøl (Cydia molesta) i fersken
  • Kålmøl (Plutella Xylostella) i afgtrøder af korsblomstfamilien, herunder kål og sennep

  Yderligere kan Trapview + monitorere:
  • Middelhavsfrugtfluer (Ceratitis capitata) i citrus og fersken
  • Pletvingefrugtfluer (Drosophila Suzukii) i frugter og druer

 • Trapview AURA
  Trapview AURA tiltrækker insekter ved hjælp af polariseret UV-lys. En sådan lysfælde er den mest pålidelige monitoreringsmetode for natsværmere som for eksempel majshalvmøllet (Ostrinia nubilalis), der kun i ringe grad responderer på kemiske attraktanter som eksempelvis feromoner. Trapview AURA muliggører en kombination af både lys- og feromontiltrækning i samme fælde og kan derved monitorere en bred vifte af skadedyr.

  Kan bruges til monitorering af:
  • Majshalvmøl (Ostrinia nubilalis) i majs

  Alle Trapview-løsninger kan påmonteres forskellige former for add-ons som for eksempel temperatur- og luftfugtighedsmålere, hvilket muliggør en mere detaljeret og lokal indsamling af vejrdata. Gradedags-grafer over specifikke arter af skadedyr kan understøtte en bedre bekæmpelsesindsats. Da det i visse områder kan være udfordrende at sikre god adgang til mobilnetværket til eksterne antenne, anbefales det at anskaffe en yderligere ekstern antenne for et forbedret mobilsignal.
 • Trapview FOREST
  En speciel fældemodel udviklet til monitoreringen af barkborere på fyrtræer, for eksempel Ips typographus og Pityogenes chalcographus.

 • Trapview FLY
  Fælder udstyret med en plastikbeholder designet til en mere effektiv fangst af flueskadedyr. Beholderen er yderst justerbar og dens indgangshuller kan tilpasses i størrelse og form alt efter, hvilke arter, man ønsker at monitorere. En bund under beholderen gør det muligt at benytte forskellige attraktanter, inklusiv flydende feromoner. Også her er det muligt at lave en kombiløsning med Trapview + for at monitorere små fluer som Pletvingefrugtfluen (Drosophila Suzukii).

  Kan bruges til monitorering af:
  • Middelhavsfrugtfluer (Ceratitis capitata) i citrus og fersken
  • Pletvingefrugtfluer (Drosophila Suzukii) i frugter og druer


Vores droner kan i strukturerede gittermønstre flyve over dine afgrøder loadet med sensorer og kameraer. Dermed kan de opfange ting, der ikke er umiddelbart synlige i øjenhøjde; træers næringsbalance, jordbundstilstanden, vandbalancen i forskellige dele af afgrøden mm. Med tilgængeligheden af sådanne informationer via vores EcoWeb data management system har du som dyrker ekstra god videnbasis for at beslutte, hvor der eksempelvis skal vandes, spredes gødning, sættes ind overfor skadedyr mm. Ydermere kan du estimere dit udbytte og følge udviklingen i denne fra år til år.

Anvendelse
 • Kortlæg sundheden af dine afgrøder og identificér sårbare områder.
 • Nøjagtig forvaltning af dine afgrøder på enkeltplante-niveau.
 • Information om enkelttræer i din plantage, fx sundhedstilstand, højde, kronedække- og volumen.
 • Automatisk registrering og optælling af planteantal.
 • Nøjagtig tilstandssammenligning af områder internt I afgrøden.
 • Beregning af størrelse og højde af planter.
 • Generering af zone-landkort over afgrøden til automatiseret præcisionsjordbrug.

 • Afgrødemonitorering: Droner udstyret med multispektrale kameraer.
  Der er enorme fordele for både den enkelte jordbruger og miljøet ved at minimere brugen af sprøjtemidler, gødning og vandspild. Via dronemonterede multirspektrale kamerasensorer er det muligt at bygge bro mellem øget udbytte og miljøhensyn. De multirspektrale billeder integreres i vores specialiserede EcoWeb softwaresystem, der transformerer data til meningsgivende information, hvilket gør det muligt for dyrkeren at administrere afgrøder, jordbund, gødning og kunstvanding mere effektivt. Derved kan både afgrødeudbyttet og miljøet tilgodeses.

  Multispektrale billeder er et yderst effektivt værktøj for jordbundsevaluering og i estimeringen af afgrødens sundhedstilstand. Multispektral sensorteknologi kan dermed fungere som primærproducentens ekstra øje, der kan blotlægge det, som ellers ikke ville være synligt.

 • Vegetationsindekset (NDVI)

  NDVI (fra engelsk: Normalized Difference Vegetation Index), et af de hyppigst brugte typer vegetationsindeks, er et indeks over planters "grønheds-grad" og dermd et mål for deres fotosyntetiske aktivitet. Ligesom andre vegetationsindekser er NDVI baseret på, at forskellige overflader reflekterer forskellige typer lys. NDVI bliver brugt til agronomiske formål. Oftest benyttes det til at beregne planters sundhed for på den måde at forudsige deres metabolske proces og estimere biomasse og udbytte.

 • GNDVI (Grønt vegetationsindeks) og NDRE (Rødt vegetationsindeks)

  Begge indekser kan beregnes på samme måde som det regulære NDVI ud fra lysreflektionen af forskellige spektralbånd. GNDVI er beregnet udfra reflektionen af grønt og nær-infarødt lys, hvor NDRE beregnes ud fra rødt og nær-infarødt lys. Forskning påviser, at disse indekser er langt mere pålidelige end NDVI i visse afgrødetyper.